چادر

بچه ها از بازی در چادر بازی چه چیزی می توانند یاد بگیرند؟

/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%B3